ขั้ว ต่อ
อะ แด ปเตอร์
แปลง
เครือ ข่าย
โทรศัพท์
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
แอปเปิล
วัด
พลังงาน