ਕਨੈਕਟਰ
ਅਡੈਪਟਰ
ਕਨਵਰਟਰ
ਨੈੱਟਵਰਕ
ਟੈਲੀਫੋਨੀ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਕੰਪਿਊਟਰ
ਸਿਓ
ਮਾਪ