जडानकर्ता
एडप्टर
रूपान्तरणकर्ता
सञ्जाल
टेलिफोनीCity name ("टेलिफोनी"
प्रविधि
कम्प्युटर
एप्पलCity name (("अँ
मापन गर्दछ