🔎  RJ45 -> RS232 - 無所不知!

電纜轉換器RJ45到rs232
電纜轉換器RJ45到rs232

RJ45 - RS232

例如,轉換器可適應打印機和個人電腦。


適配器電纜通常由外部5V供電,並將RS232
RS232
對於串行,信息以定期間隔(同步)或隨機間隔(異步)到達。 在發射器( DTE )同接收器( DCE )之間,佈線係直嘅。 RS232電纜可以串聯連接。 喺直接連接2個DTE嘅配置中,必須使用交叉連結電纜或"冷氣製解調器"。 此電纜每端都有女性連接器。
信號轉換為RJ45
RJ45
RJ45 Registered Jack 45 亦稱為以太網電纜。 RJ45可以根據其用途係直嘅或交叉嘅。 它的連接遵循精確嘅顏色代碼。 佢係允許網絡連接嘅電纜標準,例如透過盒子進行互聯網。 呢種類型嘅電纜有8針電氣連接。 它都被稱為電纜 ETHERNET 它的連接器稱為8P8C連接器(8個位置和8個電觸點)。 此連接器與連接器喺物理上兼容 RJ11

下面嘅表提供佈線:

RJ45
RJ45
RJ45 Registered Jack 45 亦稱為以太網電纜。 RJ45可以根據其用途係直嘅或交叉嘅。 它的連接遵循精確嘅顏色代碼。 佢係允許網絡連接嘅電纜標準,例如透過盒子進行互聯網。 呢種類型嘅電纜有8針電氣連接。 它都被稱為電纜 ETHERNET 它的連接器稱為8P8C連接器(8個位置和8個電觸點)。 此連接器與連接器喺物理上兼容 RJ11
RS232
RS232
對於串行,信息以定期間隔(同步)或隨機間隔(異步)到達。 在發射器( DTE )同接收器( DCE )之間,佈線係直嘅。 RS232電纜可以串聯連接。 喺直接連接2個DTE嘅配置中,必須使用交叉連結電纜或"冷氣製解調器"。 此電纜每端都有女性連接器。
架構:

基本佈線

RJ45 ----------------------------- DB25
4 (TXD) ----------------------------- 3 (RXD)
5 (RXD) ----------------------------- 2 (TXD)
6 (GND) ----------------------------- 7 (GND)

打印機佈線

RJ45 ---------------- DB25
4 (TXD) ---------------- 3 (RXD)
5 (RXD) ---------------- 2 (TXD)
6 (GND) ---------------- 7 (GND)
7 (CTS) ---------------- 20 (DTR)

RJ45到RS232 DB9轉換
RJ45到RS232 DB9轉換

要知道:

最常見嘅協議由轉換器支持,包括Windows嘅TCP-IP。


必須設置端口以優化通信速度,否則可能會變慢。
RJ45到RS232 DB25轉換
RJ45到RS232 DB25轉換

適配器

呢啲適配器好平。 它們可以喺好多網站上搵到出售。

DB25電纜為pc

RJ45 ----------------------------- PC DB25
3 (DSR) ----------------------------- 20 (DTR)
2 (RTS) ----------------------------- 5 (CTS)
4 (TXD) ----------------------------- 3 (RXD)
5 (RXD) ----------------------------- 2 (TXD)
6 (GND) ----------------------------- 7 (GND)
7 (CTS) ----------------------------- 4 (RTS)
8 (DTR) ----------------------------- 6 (DSR)

DB9電纜為pc

4 (TXD) = ------------------------------ = 2 (RXD)
RJ45 ----------------------------- PC DB9
3 (DSR) ----------------------------- 4 (DTR)
2 (RTS) ------------------------------ 8 (CTS)
5 (RXD) ------------------------------ 3 (TXD)
6 (GND) ------------------------------- 5 (GND)
7 (CTS) ------------------------------ 7 (RTS)
8 (DTR) ------------------------------- 6 (DSR)

RJ45至RS232佈線,從板上查看
RJ45至RS232佈線,從板上查看

適配器

轉換器板示例。

Copyright © 2016-2022 instrumentic.info
contact@instrumentic.info

www.instrumentic.info
佢係無廣告嘅!