USB ⇾ RJ45 - 你需要知道的一切!

usb到Rj45適配器嘅視圖
usb到Rj45適配器嘅視圖

USB - RJ45


即插即用適配器 USB
USB
也有人說,USB總線是"熱可插電",即一個人可以連接和斷開USB設備與PC打開。 安裝喺PC上嘅系統( Windows,Linux )會立即識別它。 USB有一個非常有趣嘅功能:佢係唔使用設備時嘅睡眠模式。 它也被稱為"節能": 其實,如果唔再使用,USB巴士喺3 ms後暫停。 在此模式的,組件僅消耗500μA。
以太網允許您從 USB
USB
也有人說,USB總線是"熱可插電",即一個人可以連接和斷開USB設備與PC打開。 安裝喺PC上嘅系統( Windows,Linux )會立即識別它。 USB有一個非常有趣嘅功能:佢係唔使用設備時嘅睡眠模式。 它也被稱為"節能": 其實,如果唔再使用,USB巴士喺3 ms後暫停。 在此模式的,組件僅消耗500μA。
以太網喺幾分鐘內。
使用以太網連接,您可以連接到調製解調器 DSL,有線調製解調器或網絡連接和瀏覽高速互聯網。
你仲可以連接到共享網絡(如辦公室),共享打印機和互聯網連接,並連接多個 PC 共享文件。

適配器 USB
USB
也有人說,USB總線是"熱可插電",即一個人可以連接和斷開USB設備與PC打開。 安裝喺PC上嘅系統( Windows,Linux )會立即識別它。 USB有一個非常有趣嘅功能:佢係唔使用設備時嘅睡眠模式。 它也被稱為"節能": 其實,如果唔再使用,USB巴士喺3 ms後暫停。 在此模式的,組件僅消耗500μA。
RJ45
RJ45
RJ45 - Registered Jack 45 - 亦稱為以太網電纜。 RJ45可以根據其用途係直嘅或交叉嘅。 它的連接遵循精確嘅顏色代碼。 佢係允許網絡連接嘅電纜標準,例如透過盒子進行互聯網。 呢種類型嘅電纜有8針電氣連接。 它都被稱為電纜 ETHERNET 它的連接器稱為8P8C連接器(8個位置和8個電觸點)。
由硬件部分同相應嘅驅動程序組成。

建議使用插頭和播放,因為它需要很少的安裝時間,您只需要專有驅動程序。
大多數即插即用適配器都附帶晒 CD 司機,以防佢哋仲未安裝喺電腦上。
使用適配器 USB 啱 RJ45 使用平板電腦或智能手機
使用適配器 USB 啱 RJ45 使用平板電腦或智能手機

程序

如何在 PC Windows :

-打開電腦,將適配器嘅USB
USB
也有人說,USB總線是"熱可插電",即一個人可以連接和斷開USB設備與PC打開。 安裝喺PC上嘅系統( Windows,Linux )會立即識別它。 USB有一個非常有趣嘅功能:佢係唔使用設備時嘅睡眠模式。 它也被稱為"節能": 其實,如果唔再使用,USB巴士喺3 ms後暫停。 在此模式的,組件僅消耗500μA。
端連接到端口 USB
USB
也有人說,USB總線是"熱可插電",即一個人可以連接和斷開USB設備與PC打開。 安裝喺PC上嘅系統( Windows,Linux )會立即識別它。 USB有一個非常有趣嘅功能:佢係唔使用設備時嘅睡眠模式。 它也被稱為"節能": 其實,如果唔再使用,USB巴士喺3 ms後暫停。 在此模式的,組件僅消耗500μA。
可在電腦上找到。

-將以太網電纜嘅一耑連接到適配器,將以太網電纜嘅另一耑連接到要連接到嘅路由器、調製解調器或網絡集線器。

-根據電腦嘅要求安裝所有驅動程序。 電腦應自動識別設備。 当你被提示插入 CD 提供適配器,插入並遵循屏幕上嘅說明。
此時,您已轉換端口 USB
USB
也有人說,USB總線是"熱可插電",即一個人可以連接和斷開USB設備與PC打開。 安裝喺PC上嘅系統( Windows,Linux )會立即識別它。 USB有一個非常有趣嘅功能:佢係唔使用設備時嘅睡眠模式。 它也被稱為"節能": 其實,如果唔再使用,USB巴士喺3 ms後暫停。 在此模式的,組件僅消耗500μA。
使用適配器緊嘅以太網連接中,可以像使用任何網絡連接一樣使用此連接。

-轉到控制面板和網絡設置並配置網絡連接以連接到連接以太網電纜嘅網絡。 這些參數可能因連接類型而異(電纜, DSL, LAN)
佈線圖 USB 啱 RJ45
佈線圖 USB 啱 RJ45
USB 位置 RJ45 顏色
1 1
████
2 2
████
3 3
I_____I
4 7 8 GND
5 7 8 GND


Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
我哋好自豪咁為你提供一個冇任何廣告嘅無cookie網站。

係你嘅經濟支持畀我哋繼續前進。

點擊!